Hoitomenetelmät

Restore equilibrium

Antroposofisen lääketieteen hoitoprosessi perustuu ihmisen olemuksen neljän tason keskinäiseen tasapainoon. Nämä tasot ovat fyysinen, elintoiminnollinen (elinvoima), psyykkis-emotionaalinen sekä sielullinen taso (ego). Hoidon tavoitteena on palauttaa tasapaino siellä, missä nämä neljä ovat epätasapainossa.

Antroposofisen lääketieteen terapeuttinen prosessi perustuu neljän organisatorisen periaatteen tasapainoon: fyysiseen tasoon, elintoiminnolliseen tasoon (elinvoimaan), henkiseen tasoon (psykologiseen/tunneperäiseen alueeseen) ja sielulliseen tasoon (egoon). Terapian tavoitteena on palauttaa tasapaino siellä, missä nämä neljä periaatetta ovat epätasapainossa.

Antroposofinen lääketiede perustuu terveyden, sairauden ja parantumisen käsitteisiin, jotka kuvaavat yllä mainittujen periaatteiden yksilöllistä tasapainoa tai epätasapainoa. Näiden neljän tason vuorovaikutuksesta syntyy kuitenkin kolme toiminnallista järjestelmää, aisti-hermojärjestelmä, rytminen järjestelmä ja niin kutsuttu metabolis-limbinen (aineenvaihdunnan ja autonomisten toimintojen) järjestelmä, mikä itsessään vastaa ihmisten henkistä kolminaisuutta:

 

  • aisti-hermojärjestelmä − ajattelu
  • rytminen järjestelmä − tunteminen
  • metabolis-limbinen järjestelmä − tahto

 

Tämä kolminkertainen järjestelmä ulottuu koko ihmisen elimistöön, ja siinä tapahtuu muutoksia eri elämänvaiheissa. Aina muutoksen tapahtuessa rytminen järjestelmä (’sijaitsee’ aisti-hermojärjestelmän ja metabolis-limbisen järjestelmän välissä) luo uuden tasapainotilan, jolloin sopusointuinen vuorovaikutus voi jatkua. Mikä tahansa joutuminen pois ’normaalista’ tasapainotilasta johtaa erilaisten sairauden oireiden ilmenemiseen.

Hoidot

Hoidot Antroposofisten lääkkeiden avulla voidaan aktivoida kehon itseparantava prosessi ja häiriintyneen tasapainon voi palauttaa oikeanlaiseksi. Potilaan paranemisprosessia vahvistetaan. Antroposofinen lääketiede käyttää perinteisiä ja antroposofisia lääkevalmisteita. Hoidon lähestymistapa ja lääketuotteiden ja hoitojen valinta ovat erittäin yksilöllisiä, jotta potilaassa saadaan aikaan kehitysprosessi, jonka myötä luonnollinen itseparantava vaikutus tehostuu ja terveyden tasapaino palautuu.

Antroposofisten lääkevalmisteiden kanssa käytetään erilaisia ulkoisia hoitoja ja hoito-ohjelmia. Potilas voi saada apua kosteista kääreistä, hydroterapiasta tai lääkekylvyistä, sairaanhoidosta, antroposofisesta fysioterapiasta ja rytmisestä hieronnasta, ruokavaliosta, eurytmisestä liikunnasta, antroposofisesta taideterapiasta tai antroposofisesta psykoterapiasta ja monista muista antroposofisista hoitomenetelmistä ja elämäntapavaihtoehdoista. Kaikkia näitä lähestymistapoja voi käyttää erilaisina yhdistelminä. Hoito mukautetaan potilaalle erittäin yksilöllisesti. 

Tutkimus

Antroposofinen lääketiede on ollut tieteeseen pohjaava lääketieteellinen järjestelmä lähes sata vuotta eli perustamisestaan lähtien. Deskriptiiviset potilaskertomukset ja kliiniset tutkimukset ovat antroposofisen sairaanhoidon pilareita. Menetelmällinen lähestymistapa on muuttunut ajan myötä koko lääketieteessä anekdotaalisista tapausselostuksista ja yksinkertaisesti suunnitelluista retrospektiivisistä tutkimuksista mitä kehittyneimpien kontrolloitujen tutkimusmallien ja satunnaistettujen, kontrolloitujen kokeiden käytöksi. Nykypäivän antroposofinen lääketiede käyttää tutkimusmallien kaikkia mahdollisuuksia tehokkaasti ja dokumentoi kaiken erittäin kontrolloidusti tulevaa käyttöä varten.

Tehokkuus

Antroposofisen lääketieteen tehokkuutta arvioidaan sen mukaan, vähentääkö tai lievittääkö se fyysisiä tai psyykkisiä vaivoja. Hoitosuunnitelman tehokkuus näkyy kuitenkin kaikkien yksilöllisten toivottujen vaikutusten summassa. Tehokkuuden ratkaisevana mittarina on elimistön reaktio, joka on yksilöllinen. 

Turvallisuus

Antroposofisten hoitojen, antroposofisen farmakologian ja antroposofisten lääkevalmisteiden turvallisuutta dokumentoidaan tutkimusten havainnoilla, joiden mukaan ne ovat yleisesti hyvin siedettyjä. Kaikki antroposofiset lääkevalmisteet tuotetaan hyvää tuotantotapaa noudattaen. 

Lisäarvo

Lukuisat tutkimukset osoittavat, että antroposofinen hoito on myös perinteistä hoitoa edullisempaa. Tämä on erityisen tärkeää kroonisia sairauksia hoidettaessa, kun hoitojaksot voivat pidentyä jopa eliniän mittaisiksi. Sairausvakuutusten korvaustiedot osoittavat lääkekustannusten olevan vähäiset. Tästä syystä joidenkin maiden sairasvakuutusjärjestelmissä hyväksytään antroposofisen hoidon kustannukset korvattaviksi, koska kulut ovat suhteellisen pienet.

 

Monimuotoisille nyky-yhteiskunnille on ominaista, että palveluiden saatavuuserot tasoittuvat ja niiden monimuotoisuus henkilökohtaiset palvelut vähentyvät. Antroposofiset toimintamallit luovat perustan yhä enemmän tarvittavalle ’lääkkeelle’: laajavaikutteisille terapioille, jotka keskittyvät ihmisen persoonallisuuteen.

Löydä muuta

Terveys on jatkuva kehitysprosessi

Terveyden kehittymistä tutkivassa salutogeneesiajattelussa keskitytään ihmisen terveyttä tukeviin tekijöihin eikä niinkään sairauden aiheuttajiin

Salutogeneesi

Oppijärjestelmiä yhdistävä lääketiede

Perinteistä lääketiedettä täydentävä antroposofinen lääketiede on lähestymistavaltaan kokonaisvaltainen, ja siinä käytetään sekä perinteisiä että antroposofisia lääkevalmisteita.

Antroposofinen lääketiede

Ainutlaatuisia lääkkeitä

Lääkkeidemme tuotantoprosessit ovat farmakopeojen mukaisia samalla kun erityinen valmistustapamme perustuu kolmeen olennaiseen menetelmään

Valmistusprosessi