Salutogeneesi

Salutogeneesin’ (latinasta salus, terveys ja kreikasta genesis, alkuperä) käsitteen kehitti 1970-luvulla Aaron Antonovsky (1923−1994), amerikkalais-israelilainen lääketieteellisesti suuntautunut sosiologi. Hän kuvailee ’terveyden kehittämistä’ terveyden lähteiden löytämisen ja käyttämisen prosessiksi.

Salutogeneesi − terveen elämän avain

Salutogeneesi keskittyy terveyden kehittämisen tieteenä ihmisen terveyttä tukeviin tekijöihin sairautta aiheuttaviin tekijöihin verrattuina. Salutogeneettinen malli koskee terveyden, stressin ja selviytymisen välistä suhdetta. Antonovskyn mukaan ihmisen terveys ei ole staattinen tila, vaan jatkuva kehitysprosessi. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen ihminen löytää omat terveydenlähteensä ja päättää itse, mitä hänen pitää tehdä voidakseen pitää yllä henkistä ja yleistä hyvinvointiaan.

Ihminen oman terveytensä lähteenä

Tieteellinen tieto biologisten rytmien tärkeydestä luonnossa ja ihmisissä on erittäin tärkeää antroposofiselle terapialle, jonka tavoitteena on ottaa käyttöön ihmisten itseparantavat voimat. Potilaita kannustetaan olemaan oman terveytensä lähde, jonka he voivat aktivoida ja jota he voivat vahvistaa toipuakseen sairaudesta, päästäkseen hyvään kuntoon ja ollakseen terveitä jatkossa tai parantaakseen elämänlaatuaan sairastaessaan kroonista sairautta.

 

Salutogeneesin tarkoitus antroposofisessa lääketieteessä on kehittää selkeä ’yhtenäisyyden tunne’ (ymmärrettävyyden, hallittavuuden ja merkityksellisyyden tunne). Tämä tarkoittaa, että myös tilapäisesti sairailla ja heikoilla potilailla on kyky olla sovussa itsensä ja ympäristönsä kanssa tietoisina siitä, että he ovat löytäneet oikean paikan elämässä ja yhteiskunnassa.

Jos pystymme elämään täyttä elämään sairauden aikoina, on vähemmän todennäköistä, että näkisimme nämä elämän haasteet rangaistuksena tai syyllisyytenä. Sairaus edustaa sen sijaan mahdollisuutta hyväksyä se aktiivisen tunnustelun ja tarkastelun kautta, kun persoonallisuutemme kehittyy kokemuksen kautta. Tämä puolestaan vahvistaa sisäisiä terveyttä edistäviä voimavarojamme, ja se vaikuttaa positiivisesti objektiivisesti mitattuun ’terveyteen’.

Löydä muuta

Ainutlaatuisia lääkkeitä

Lääkkeidemme tuotantoprosessit ovat farmakopeojen mukaisia samalla kun erityinen valmistustapamme perustuu kolmeen olennaiseen menetelmään

Valmistusprosessi

Restore equilibrium

Antroposofisen lääketieteen hoitoprosessi perustuu ihmisen olemuksen neljän tason keskinäiseen tasapainoon

Hoitomenetelmät

Oppijärjestelmiä yhdistävä lääketiede

Perinteistä lääketiedettä täydentävä antroposofinen lääketiede on lähestymistavaltaan kokonaisvaltainen, ja siinä käytetään sekä perinteisiä että antroposofisia lääkevalmisteita.

Antroposofinen lääketiede